Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÖİB 6 ildeki 24 gayrimenkulü satıyor!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar, Amasya, Eskişehir, Erzurum, Kastamonu ve Tokat'taki 24 gayrimenkul satılıyor...


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar, Amasya, Eskişehir, Erzurum, Kastamonu ve Tokat'taki 24 gayrimenkulü satış usulü ile özelleştiriyor. İhaleler 6 ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.  


ÖİB 6 ildeki 24 gayrimenkulü satıyor!


ÖİB 6 ildeki 24 gayrimenkulü satıyor!


ÖİB 6 ildeki 24 gayrimenkulü satıyor!


1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.


3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.


4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,


- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,


- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı


Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.


5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;


- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)


- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.


Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.


6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.


8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.


10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.


11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.