Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Satışa konu edilebilecek Hazineye ait tarım arazileri nelerdir?

Satışa konu edilebilecek Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yer alıyor..


26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemleri kapsayan Tebliğ kapsamında satışa konu edilebilecek Hazineye ait tarım arazileri yer alıyor.


Peki, satışa konu edilebilecek Hazineye ait tarım arazileri nelerdir?


Hazineye ait tarım arazilerinden;


26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında (ölçeğine bakılmaksızın nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı) tarımsal amaca ayrılanlar,


b) Kamu hizmetine tahsis edilmeyen veya fiilen bu amaçla kullanılmayanlar,


c) Deniz kıyı kenar çizgisine beş bin metre mesafenin dışında bulunanlar,


ç) Tabii ve suni göllerin kıyı kenar çizgisine beş yüz metre mesafenin dışında bulunanlar,


d) İçme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları dışında kalanlar,


e) Satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılmayacaklar,


f) Özel kanunlar kapsamında kalmayanlar,


g) Kadastrosu yapılanlar,


satışa konu edilebilir.


Tarımsal amaçlı yapı bulunan taşınmazlar ile esaslı unsuru tarımsal faaliyet olması koşuluyla, üzerinde sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu taşınmazlar da satışa konu edilir. Bu nitelikteki taşınmazlar üzerinde bulunan konut amaçlı yapılar, kısmen işyeri olarak kullanılması halinde de bu kapsamda değerlendirilir. Bu kapsamda satılan taşınmazların üzerinde bulunan yapılar hakkında Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.


Ayrıca, esaslı unsuru tarımsal faaliyet olmakla birlikte sürekli ikamet amaçlı olmayan ve tarımsal üretimi destekleyici nitelikteki yapıların (bağ evi vb.) bulunduğu taşınmazlar da satışa konu edilir. Ancak bu kapsamda satılan taşınmazların üzerinde bulunan yapılar hakkında Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır.


Hazineye ait tarım arazilerinden henüz kadastrosu yapılmayan yerler kadastrosu yapıldıktan, tescil harici olanlar ile kadastro gören yerlerden iken tescil harici bırakılan yerler tapuda Hazine adına tescil edildikten sonra bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir. Ayrıca, Hazine veya şahıslar tarafından açılan davalar sonucunda 30/3/2014 tarihinden sonra Hazine adına tescil edilen taşınmazlar da bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir. Bu taşınmazlarda hak sahipliği belirlenirken Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası kapsamında belirtilen kullanım süreleri dikkate alınır ve kullanıcı ve kullanım süreleri tespiti bu Tebliğde belirtildiği şekilde yapılır. Ancak bu taşınmazlarda da başvuruların süresi içinde yapılması gerekir.


Tarım arazisi niteliğinde olması ve fiilen tarımsal amaçla kullanılması koşuluyla tapudaki vasıflarına bakılmaksızın Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile imar ve ihya edilerek tarım arazisi niteliği kazandırılan ve fiilen tarımsal amaçla kullanılan taşlık, kayalık, çalılık gibi tescil harici Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler de Tebliğ kapsamında değerlendirilir.


26/4/2012 tarihi itibariyle geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan, ancak bu tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında satışa konu edilmeyerek 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 355) kapsamında değerlendirilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com