Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Seydişehir Belediyesi'nden 30 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

Konya Seydişehir Belediyesi, Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi Kat Karşılığı İnşaat Yapılması İşi ihale ediyor. İşin bedeli 30 milyon TL..


Konya Seydişehir Belediyesi, Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi Kat Karşılığı İnşaat Yapılması İşi ihale ediyor. Kapalı teklif ihale usulü ile yapılacak ihale, Hacıseyitali Mahallesi 42370 SEYDİŞEHİR/KONYA adresinde bulunan Belediye hizmet binasında Meclis toplantı salonunda 6 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00 de gerçekleşecek. İşin muhammen bedeli ise 30 milyon TL olarak belirlendi


ESKİ GARAJ TİCARET VE KONUT PROJESİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Seydişehir Belediyesinden:


1 - İhale konusu olan iş; Konya İli, Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 125 Ada 13 Parselde (7.857,84 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif İhale Usulü ile Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi Kat Karşılığı İnşaat yapılması işidir.

2 - İhale dokümanı bedeli 1.000,00 TL (BinTürkLirası) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya Belediyemizin Seydişehir Bankalarında bulunan hesabımıza yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu veya dekontu karşılığında, Belediyemiz Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden cd ortamında alınacaktır.

3 - İhale; Hacıseyitali Mahallesi 42370 SEYDİŞEHİR/KONYA Adresinde bulunan Belediye hizmet binasında Meclis toplantı salonunda 06 Haziran 2017 tarihinde saat 11:00 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif İhale Usulü ile yapılacaktır.

4 - İhalenin Muhammen bedeli: 30.000.000,00-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, istekliler Geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3’ü oranında 900.000,00-TL (Dokuzyüzbin TürkLirası) Geçici teminat vereceklerdir.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Türkiye Cumhuriyet’inde yasal tebligat ve yazışma adresi

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d) Tüzel kişi olması halinde;

d1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3) Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri.

g) İlanda belirtilen Geçici teminatı ve Doküman satın alındığına dair belgeyi vermesi.

h) Seydişehir Belediyesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge.

ı) İhale dokümanına göre teklifte bulunulması.

i) Son üç yılın Mali Durumunu gösterir belgeyi sunması.

j) İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir.

6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 06 Haziran 2017 saat 10:30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.