Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sürveyan

Görevlendirildiği şantiyede inşaat işlerinin takibini yapan, sağlık kurallarına uygun bir biçimde yapılmasından sorumlu olan kişidir.Sürveyan kime denir?


Sürveyan; yapılarda işçiye ve özellikle gereçlere nezaret eden kimsedir. İnşaat işlerinin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılmasından sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen gibi unvanlara sahip kimseler bu kapsamdadır. 


Sürveyanın görevleri nelerdir?


-Görevlendirildiği şantiyede (işyeri ve mahallerde) sürekli olarak bulunup inşaat, tesisat, imalat, ameliyat ve her türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar. 

-Görevlendirildikleri şantiyede (işyeri ve mahallerde) fiilen çalışan işçi taşıt araçları ve iş makinelerinin çeşit ve sayılarını saptayarak yaptıkları iş cinsine göre ayrı ayrı belirterek puantaj defterine kaydeder. 

- İşyerinde topladığı bilgileri, inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanların ve ekip başlarının adı ve soyadlarını puantaj defterine yazar. 

-Kontrol mühendisince kabul edilmiş örneklerine uymayan kum, çakıl, taş, tuğla ve diğer inşaat ve her türdeki tesisat malzemesi ihzaratının yaptırılmamasını ve kullandırılmamasını sağlar, uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine derhal bildirir. 

-Kullanılacak çimentonun, bozulmamış nemlenmemiş ve taşlaşmamış olmasına dikkat eder. 

- Şantiyeye getirilen her türdeki inşaat ve tesisat gerecinin şartnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini sağlar. 

- Her türlü harç ve betonların, şapların, asfalt kaplama karışımlarının ve diğer benzeri imalatın karışımlarına giren malzemenin, şartnamesine göre ve kontrol mühendisinin tarifine uygun, belirli ve kararlaştırılmış ölçeklerle ölçülerek veya tartılarak kullanılmasına, yapılacak harç, beton veya karışımın tekcins haline gelinceye kadar iyi bir biçimde karıştırılmasına konulacak su miktarının belirlenen miktara uygun olmasına dikkat eder. 

-İyi bir biçimde karıştırılmış betonun; bekletilmeden (belli süre içinde) yerine konulmasını, dökülürken danelerinin ayrılıp birleşiminin bozulmamasını ; gerekli sıkıştırmanın tekniğine uygun yapılmasını; kalıpların sulanmasını ve yabancı maddelerden temizlenmesini; dökülmüş betonun sulanıp dış etkilere karşı korunmasını ayrıca sulanması gereken diğer imalat, inşaat ve gereçlerin gerektiği şekilde sulanmasını ve bunlar için gerekli önlemlerin alınmış olmasını sağlar. 

- Blokaj, stabilize, kırmataş ve dolgu gibi her türlü imalatın serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması işlerinin; kontrol mühendisinin vereceği direktife ve usulüne göre yapılmasını gözetir ve bu işte çalışan makinelerin çalışma saatlerini saptayarak özel defterine yazıp günü gününe imzalarını tamamlatır. 

- İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre kira ile müteahhide verilen her türlü inşaata makinelerinin günlük çalışma saatlerini saptar. 

-Her gün yapılan iş miktarını, bütün gün çalışılıp çalışılmadığını, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığını ve işte tüketilen günlük çimento miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme tüketimini sürveyan defterine kaydeder. 

- Sürveyan, yukarda belirtilen işleri yaptırmak için müteahhide sözlü uyarıda bulunmaya yetkilidir. Ancak; devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton veya harç yapılması, zamanından önce kalıp sökülmesi, demir kontrolü ve teslimi yapılmadan beton dökülmesi, temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kontrollükçe kötü nitelikte olduğu saptanan ve şantiye dışına çıkarılması istenilen malzemenin kullanılması gibi hallerde bu kısımlardaki çalışmaları durdurur ve derhal kontrol mühendisini haberdar eder.


Sürveyan maaşları kaç TL?


Sürveyan maaşları; 2013 yılı itibari ile 2.100 TL ile 2.750 TL arasında değişmektedir. 


Sürveyan günlük defteri nasıl olmalıdır?


Sürveyan