Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu satış bedelini yükseltme işlemleri!

Satıcı ve alıcıların tapu satış bedelini olduğundan daha düşük beyan etmeleri durumunda Maliye ceza kesiyor. Bu cezayı ödemek istemeyenler satış bedelini yükseltebiliyor. İşte tapu satış bedelini yükseltme işlemleri..


Taşınmaz malların satış işlemleri tapu dairesinde yapılıyor. Tapuda gerçekleşen bu işlem için tarafların tapu harcı ödemesi isteniyor. Harç, satış bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanarak ödeniyor.


Ancak bazen satıcı ve alıcılar satış bedelini olduğundan daha düşük beyan ederek, tapu harcını da olduğundan daha az miktarda ödüyor. 


Bu durumun Maliye tarafından tespit edilmesi durumunda taraflardan vergi cezası kesiliyor.


Yapılan yanlış beyanın tespiti halinde aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor.  Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor. Bu cezaları ödemek istemeyenler tapu satış bedelini yükseltebiliyor.


Tapu satış bedelini yükseltme işlemleri............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi BeyannamesiIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com