Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu takas için gerekli belgeler!

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine takas ya da trampa deniyor. İşte tapu takas için gerekli belgeler..


Tapu takas için gerekli belgeler!


İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine takas ya da trampa deniyor.


Bu takas işlemi, taşınır veya taşınmaz mallar için yapılabiliyor. Ancak, paranın para ile veya malın hizmet ile değiştirilmesi trampa sözleşmesi olmuyor.


Takas edilecek taşınmaz malların değerlerinin birbirine eşit olması da gerekmiyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabilir. 


Peki, Tapu takas için hangi belgeler gerekli? Tapu takas için gerekli belgeler ve sözleşme örneği şu şekilde sıralanıyor:


Tapu takas için gerekli belgeler:


1. Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Trampa yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Tapu takas sözleşmesi örneği


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


../../…. tarihinde ………………..’...’ya, ...’da …………………………’i  .... ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.


Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../2016 tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com