Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TCDD Ankara'daki 59 gayrimenkulü kiraya veriyor!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığı Ankara'daki 59 taşınmazı kiraya veriyor..


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından Ankara'da Kayaş-Sincan hattı arasında Başkent Ray Projesi kapsamında yapılmakta olan şartnamesi ekinde belirtilen 59 gayrimenkul kiraya veriliyor. 


TCDD İşletmesi'nin  kiralama ihalesi 1 Mart'ta yapılacak.


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığından:


1 -  Ankara  İli, Kayaş-Sincan hattı arasında Başkent Ray Projesi kapsamında yapılmakta olan şartnamesi ekinde belirtilen 59 adet taşınmaz (Kafeterya, büfe, dükkan ve Bay ve bayan WC’den ibaret.) Aylık KDV hariç 160.000,00 TL. (Yüzaltmışbin) muhammen bedel üzerinden “Kapalı Zarf Teklif Alma Yöntemiyle” kiralanacaktır.


2 - İhale 1.3.2018 günü saat 14.00’da 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.


3 - İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.


4 - İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.


5 - İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar/İstasyon Müdürlükleri/ Şefliklerinden veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.


6 - İhaleye Katılacak isteklilerden;


a) Geçici teminat bedeli 480.000,00-TL (Döryüzseksenbin.) alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesine ve/veya TCDD’nin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde ihale tarihini takip eden günden itibaren en az 1 (bir) Yıl süreli olacaktır )


b) İhale şartname bedeli 2.000,00 TL + KDV olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,


c) İsteklilerin 2018 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,


d) Gerçek kişilerden; Kapalı Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesi ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,


e) Tüzel kişilerden Kapalı Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesi ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,


f) Ortak girişim olması halinde; Kapalı Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A.B.C maddesi ve ek hükümlerde belirtilen belgeler,


7 - Teklif Mektubu,


(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)


8 - İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 1/3/2018 günü saat 14.00’a kadar TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.


9 - Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


10 - Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında Pazarlık Yöntemi uygulanacaktır.


İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 15/3/2018 günü, saat 14.00’da,


Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 29/3/2018 günü, saat 14.00’da,


- Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca (45) kırkbeş gün içerisinde istekli olması durumunda son kez 12/4/2018 günü, saat 14.00’da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.


11 - TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.


ADRES: TCDD Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Behiçbey/ANKARA


TEL   : (0312) 309 05 15-8128

FAKS  : (0312) 211 15 71