Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Teknik altyapı nedir?

Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen addır.Teknik altyapı nedir?


Altyapı nedir?


Altyapı hizmetleri, maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırılan hizmetleri kapsıyor. Buna göre ekonomik altyapı; enerji, gaz boru hattı, telekomünikasyon, su ve kanalizasyon, katı atık toplama ve imhası alanlarındaki hizmetleri; barajlar, sulama kanalları veya yollara yönelik bayındırlık hizmetlerini ve demiryolları, kent içi ulaşım, limanlar ve suyolları ile havaalanları gibi ulaşım hizmetlerini içeriyor.


Altyapı hizmetleri sunulan hizmetin türüne göre bazı farklılıklar gösterebiliyor. Ancak altyapı hizmetlerinin başında telekomünikasyon, elektrik ve su hizmetleri geliyor. 


Enerji sektörü genel olarak elektrik ve doğal gaz sektörlerinden oluşuyor. Elektrik sektörü; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve arzının gerçekleştirildiği sektördür. Günümüzde kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı vb. faktörler önemli bir girdi durumundaki elektriğe olan ihtiyacı da artırmıştır. 


Ulaştırma hizmetleri kendi içerisinde karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu ve liman hizmetlerinden oluşuyor. 

Altyapı hizmetlerinde genellikle hizmetten faydalananların hizmetin bedelini ödediği görülüyor. Bu özelliğinden dolayı bu tür hizmetlere, yarı özel mal veya ücretli mal sınıflandırması içerisinde yer verilebilir. Belirli bir bedel karşılığında sunulmasından dolayı tüketimden dışlama mümkün olabilmekle birlikte, altyapı hizmetlerinin bedava sunumu da söz konusu olabiliyor. Bu durumda bazı vatandaşların bu hizmetlerden yararlanmasını önleme de söz konusu olmuyor.

Altyapı hizmetleri genel olarak kamu yararının gözetilmesi için yapılıyor. Bazı altyapı hizmetlerinin sunumu, diğer mal ve hizmetlerin sunumuna da imkan sağlıyor. Örneğin ulaştırma hizmetleri, başka bazı kamu hizmetleri ile birleşik mal niteliğinde olabilir. Savunma, sınırları koruma, iç güvenlik, sağlık ve eğitim hizmetlerini görmek için, devlet yurdun çeşitli köşelerine ve yurttaşlara ulaşmak zorundadır. Kamu hizmetine verilen öncelik, hizmetin görülmesi için gerekli olan yolun da bir birleşik ürün olarak yapılmasını gerektirebiliyor.Teknik altyapının önemi nedir? 


Teknik altyapı, 18916 sayılı ve 02 Kasım 1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’e göre plan yapımının maddelerinden biridir. 


Mevzii İmar Planı: (Değişik: RG 2/9/1999-23804) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.Planların hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir:


Planlarda, özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ulaşımını ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır.


Nazım planlar üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek şartı ile uygulama planlarında değiştirilebilir.Kentsel teknik altyapı alanı nedir?


Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım, çöp ve atıkların imhası, açık veya kapalı otopark gibi tesislerin tümü Kentsel altyapı olarak tanımlanmaktadır.Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirmesi Raporu nedir? 


İmar Planları, pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir. İmar planı değişikliği, plan tadilatları ile gerçekleştirilmektedir. İmar planı değişikliğiyle getirilen nüfus ve yapı yoğunluğu artışının mevcut altyapı taşıma kapasitesine etkisi Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirilmesi Raporu ile analiz edilmektedir. Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyon Raporu’nda eylem ve göstergeler nelerdir? 


2.2.1.1 Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin plan değişikliklerine ilişkin kısmına her tür ve ölçekte plan değişikliği önerilerinde değişikliğin kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerinin değerlendirileceği kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu koşulu eklenmesi 


Kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu koşulu ile ilgili olarak geliştirilen eylemde temel gösterge Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte yapılacak değişikliktir.  


İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar 


Madde 27- İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.)  


Madde 28- İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 


1- Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

(2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) (Kaynak: Mehmet Gürbüz, İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kasım 2012 Antalya)


Teknik altyapı nedir?