Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yabancı para kira sözleşmesi!

Ev ve işyeri kiralamalarında, mal sahibi ile kiracısı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi nasıl Türk parası ile kurulabiliyorsa, yabancı para ile de kurulabiliyor...


Yabancı para kira sözleşmesi!


Ev ve işyeri kiralamalarında, mal sahibi ile kiracısı arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi nasıl Türk parası ile kurulabiliyorsa, yabancı para ile de kurulabiliyor. 


Sözleşme şekli, diğer sözleşmeler ile aynı olup; yalnız kira artışlarında Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esasların uygulanması gerekiyor.


Kanunen sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. 


Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Yabancı para kira sözleşmesi örneği..

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayan Adı Soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik No

Kiralayanın Adresi

Kiracının Adı Soyadı

Kiracının T.C. Kimlik No

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Yıllık Kira Bedeli

Aylık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

İmzalar

Tarih


Hususi Şartlar

1- Kiracı Kat Mülkiyeti Kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.


2- Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir ve ciro edemez.


3- Kiracı kiralanan gayrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz.


4- Kiracı kira bedelini en geç ait olduğu ayın ilk ……………… gününde ve her ay peşin olarak ödemeyi taahhüt eder.


5- Kiracı kontrat bitiminde Kira bedelini ………………. göre % ...... oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.


6- Elektrik,Su,Doğalgaz,Kalorifer,Apartmana ait giderler ile Çevre Temizlik Vergisi kiracıya aittir.


7- Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.


8- Kiracı kiralananı boşaltmak istediği taktirde en az bir ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmeyi taahhüt eder.


9- Kiracı peşinat olarak ……………… mal sahibine vermiştir.


10- Kiracı depozit olarak ………………………………..  mal sahibine vermiştir.


11- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depozitten faiz veya herhangi bir fazlalık talep edemez.


12- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depoziti yapacağı tamirata mahsup edemez.


13- Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları mal sahibi tarafından depozitten mahsup edilir. Eğer verilen depozite yeterli olmaz ise kalan miktarı kiracı Kontrat Başlangıç tarihi itibariyle kabul ve ödemeyi taahhüt eder.


14- Kontrat tarihine kadar olan tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir.


15- Kontrat tarihinden sonra tahakkuk eden tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.


16- Kiralanan gayrimenkule tahakkuk edecek olan stopaj vergisi kiracıya aittir.


17- Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay üst üste ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan itibaren kontrat süresi sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbeder ve bu hal kiracı tarafıdan gayrimenkulün tasfiyesi  sebebi olarak peşin olarak kabul edilir.


18- Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzası ile kabul ve taahhüt eder.


19- İşbu Kontrat …………… yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.


20- Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği taktirde kontratta yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.İş bu kontrat …………… maddeden ibaret olup ……………. nüsha düzenlenip, muhatapların herbirine verilmiştir. İhtilaf halinde ……… ………….. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Aşağıda imzaları bulunan Mal Sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul etmiştir.KEFİL KİRACI KİRAYA VERENIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com