Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yapı Bilgisi dersi

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri’ndeki en önemli derslerden biridir. Yapı Bilgisi dersi, bazı fakültelerde ilk iki yılda öğretilen bir ders olduğu gibi Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinde yüksek lisans programı olarak da kabul edilebiliyor.Yapı Bilgisi dersiİstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gösterilen Yapı Bilgisi dersinin amacı nedir?


Yapı Bilgisi II dersi kapsamında öğrencinin işlevsel yapı elemanlarına ilişkin bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.Bu ders kapsamında öğrenciler, yapı sistemini anlayabilme, analiz edebilme ve bu derste edindiği bilgileri tasarım yaparken kullanabilme yetisini kazanacaklardır. Yapıyı oluşturan alt sistemlerin tanınması ve analizinin yapılabilmesi becerisi yanında, yapılan uygulama ile öğrenilen sistemlerin bütünleştirilmesi becerisi, bir önceki Yapı Bilgisi I dersinde kazanmış olduğu bilgi ve becerileri de kullanarak, kazandırılacaktır. Bu çerçevede, fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşim, arazi koşulları, taşıyıcı sistemler, çevresel sistemler, bina kabuğu sistemleri, bina servis sistemleri ve yapı malzemeleri bilgilerini kullanma becerisi kazandırılacaktır. Yapı bilgisi dersinin içeriği nedir? 


Yapının tanımı ve çeşitleri. Yapı gereçleri. Duvar örgüleri. Bacalar, Sıvalar. Temel zemini ve temeller. İstinat duvarları. Beton teknolojisi ve kalıplar. Yalıtım, Badana ve boyalar. Duvar ve döşeme  kaplamaları. İskele, Şevler ve İksalar. Dilatasyon ayırım dersleri. Çatı ve yağmur suyu tesisatları. Merpen, Asansör ve Rampalar. Prefabrik yapılar, Betonarme yapılar. Çelik yapılar, Şişme yapılar. Yapılarda elektrik tesisatları. Yapılarda su tesisatları. Yapılarda su tesisatları. Isınma ve soğutma tesisatları. Yapı Bilgisi dersinin çıktıları nelerdir?


PÇ-1 Konuşma ve yazma becerileri: Etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri

PÇ-2 Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme

PÇ-3 Grafik anlatım becerisi: Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme

PÇ-4 Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme

PÇ-5 Biçimsel kompozisyon Becerileri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını kullanma

PÇ-6 Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

PÇ-7 Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme

PÇ-8 Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri bilme ve uygulamada kullanma

PÇ-9 Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri bilme ve uygulamada kullanma

PÇ-10 Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini bilme ve uygulamada kullanma

PÇ-11 Tarihi çevre koruma restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilme ve uygulamada kullanma

PÇ-12 Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme

PÇ-13 İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama ve tasarım sürecinde değerlendirme

PÇ-14 Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlama ve uygulamada değerlendirme

PÇ-15 Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi

PÇ-16 Sürdürülebilir tasarım: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması konusundaki bilgi düzeyi

PÇ-17 Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme yapabilme

PÇ-18 Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

PÇ-19 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış İlkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama ve uygulamada kullanma

PÇ-20 Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama ve uygulamada kullanma

PÇ-21 Yaşam güvenliği: Acil kaçış konusuna vurgu yaparak, yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama ve uygulamada kullanma

PÇ-22 Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama ve uygulamada kullanma

PÇ-23 Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama ve uygulamada kullanma

PÇ-24 Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

PÇ-25 Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları uygulama

PÇ-26 Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerine sahip olma

PÇ-27 Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme

PÇ-28 Mimarlıkta müşterinin rolü: Müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu yeine getirme

PÇ-29 Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

PÇ-30 Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini yerine getirebilme

PÇ-31 Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularının kavranması

PÇ-32 Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde, işveren ve çalışanın hak ve sorumluluklarının anlaşılması ve yerine getirilmesi

PÇ-33 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde liderlik rolünün yerine getirilmesi

PÇ-34 Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda yasal sorumlulukların üstlenilmesi

PÇ-35 Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konulardaki bilgi ve yetkinlikMarmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünün Yapı Bilgisi dersinin amacı nedir?


Mimari yapı elemanlarının tanıtılması, proje oluşum aşamaları ve mimari projelerin değerlendirilmesi konularında bilgi kazandırılması amaçlanır.


Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri, Yrd. Doç. Dr. Emel İşleyen’dir. Dersin öğrenme çıktıları nelerdir?


1 Mimarlık bilimi ve sanatı hakkında edindiği bilgileri yorumlar.

2 Mimari mekan,işlev, form, malzeme, teknik bilgilerini kullanma ve ifade etme becerisini geliştirir.

3 Belirli bir konu hakkında araştırma yapma ve edindiği bilgileri değerlendirme becerisini geliştirir.

4 Öğeler arası ilişkileri, malzeme özelliklerini ve yapım sistemlerini analiz eder.

5 Yapıyı oluşturan mimari öğelerin özelliklerini tanımlar.

6 İnsan-yapı-çevre-işlev-malzeme faktörlerini analiz eder.Dersin İçeriği nedir?


Mimari bir yapıyı oluşturan öğeler, temeller, zemin yapısı, temel çeşitleri, döşemeler ve konstrüksiyonların kuramsal anlatımı ve projelendirilmesini içerir.