Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yatırım teşvik belgesi nereden nasıl alınır?

Yatırım teşvik belgesi nedir? Yatırım teşvik belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte Ekonomi Bakanlığı tarafından cevaplanan sorular..


Yatırımlar için teşvik belgesi almak bölgeden bölgeye, yatırımın cinsine ve önemine göre farklılaşan kamusal destekler sağlıyor. Şirketler gümrük, vergi muafiyetlerinden, indirimlerden yararlanıyorlar. Ancak yatırım mevzuatı çok fazla sayıda kanun ve yönetmeliğe bölündüğü için, anlamak ve doğru teşvikler talep etmek bakamından zorluklar da var. Ekonomi Bakanlığı, bu konuda hem açıklayıcı olması için hem de yatırımcılardan gelen soruları dikkate alarak bir çalışma yaptı ve internet sitesinde de bunları yayımladı. Bunlardan bir kısmını okurlarımız için derledik. 


Kimler yatırım teşvik belgesi alabilir? 


Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar, yurtdışmdaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri yararlanabilir. 


Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edilir? 


Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL'yi aşmayan ve tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya sanayi odalarına başvurulabilir. 


Yatırım teşviklerinden nasıl faydalanılabilir? 


Yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş/ onaylanmış yatırım teşvik belgesine (YTB) sahip olması gerekiyor. 


Mevcut tesisler için teşviklerden faydalanılabilir mi? 


Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılması halinde teşviklerden faydalanmak mümkün. 


Hangi yatırımlar Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında destekleniyor? 


İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik olarak; Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olan, Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesi aynı ürünün ithalatından az olan, 

Yatırımla sağlanan asgari katma değeri %40 olan (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu kriter aranmaz), 

Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon dolar olan (yurt içi üretimi olmayan ürünlerde bu şart aranmıyor) imalat sanayi yatırımları stratejik yatırım olarak kabul ediliyor. 


Hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilebilir mi?


Hizmetler sektörü yatırımları stratejik yatırım kapsamında değerlendirilmiyor. (Elektrik üretimine yönelik enerji yatırımları da kapsamda değil. Ancak, yatırımın kendi ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak doğal gaza dayalı olmayan enerji üretimi yatırımı, stratejik kabul edilebiliyor.) 


Sabit yatırım tutarı hangi harcama kalemlerinden oluşur? 


Arazi-arsa,bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcama kalemi sayılıyor. 


Yatırım kapsamında taşıt araçları teşvik edilmekte midir? 


Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir. 


Gümrük Vergisi Muafiyeti desteğinde istisnalar var mı? 


Otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar 

hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamaz. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızm ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir. 


Yeni Teşvik Sisteminde kümelenmeye yönelik yatırımlar nelerdir ve hangi ayrıcalıklar sağlanmaktadır? 


Organize sanayi bölgelerinde (OSB) gerçekleştirilecek yatırımlar ve aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar bu kapsamda. Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerde söz konusu desteklerden yararlanıyor. 


Teşvik belgesi almak için birçok belge almak gerekiyor 


Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için aranan belgeler nelerdir? 


Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi, Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri veya kamu kurumlan, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi. Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu, taahhütname ve makine-teçhizat listeleri, Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dört yüz TL tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye işletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge, 


Yerel birimlere yapılacak müracaatlarda, yukarıda belirtilen meblağın yüz TL tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığını gösterir belge ile bakiye kısmının Bakanlık Döner Sermaye işletmesi hesabına yatırıldığına dair belge, Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konulan açısından nihai durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği,  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi  iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeliği eki listelerde yer alan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı" şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar veya Karara ilişkin yazı,  Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler,  Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım yapılacak konu ile ilgili olarak Karar'ın 8'inci maddesinde belirtilen kriterler ile ilgili teknik, mali ve sektörel analiz ve hesaplamaları içeren fizibilite raporu.


Dünya