Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yenileme alanı

SİT alanları içinde yapılanma izni yoktur. Ama Bakanlar Kurulu onayıyla SİT alanlarında imar izni verilmesi mümkün olabilmektedir. Bu izinle imar yapılabilen alanlara yenilenme alanı denir.Yenileme alanı ne demek?


Yenileme alanı; sit koruma alanı içinde yer almaktadır. Burada Bakanlar Kurulu’nun onay verdiği bir bölüme imar izni verilir ve çalışmalar bu yönde gerçekleşir. Ya rant sağlanabileceği için ya da ağır tahribat sonucu bakımın gerektirdiği durumlarda bu yola başvurulur.


Kanunun amacı nedir?


Bu Kanunun amacı; büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır.


Yenileme alanları nasıl belirlenir?


5366 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanuna göre; 


-Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince, büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alınan kararlar Bakanlar Kuruluna sunulur. Büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar, büyükşehir belediye meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp uygulanmamasına üç ay içinde karar verir.

-Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dahilinde etap etap projelendirilebilir.

-Etap proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya konulur.

-Belirlenen alan sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince hazırlanacak yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanmasını müteakip bu Kanuna göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. Büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme projeleri, ilçe ve ilk kademe belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre kamulaştırma ve uygulama yapılır.

-Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanların yönetimi ile örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin veya bölge halkının katılımına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.


İstanbul’da yer alan yenileme alanları nerelerdir?


Gaziosmanpaşa+Büyükçekmece+Silivri+Avcılar+Çatalca

Beyoğlu + Eyüp + Şişli + Kağıthane

Beşiktaş + Sarıyer

Eminönü + Fatih + Zeytinburnu

Kadıköy+Maltepe+Ümraniye+Pendik+Kartal+Tuzla+Adalar+Sultanbeyli+Şile

Beykoz + Üsküdar + Şile

Bahçelievler+Bayrampaşa+Bakırköy+Bağcılar+ K.Çekmece  Başakşehir+Güngören+Esenler


Türkiye’de yer alan sit alanlarının istatistik sonuçları:


Yenileme alanı