Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

08 Temmuz 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanan kurumdur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün son uygulaması, telefonla randevu sistemi olmuştur. Sistem 2014 başında devreye giriyor...


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tarihçesi nedir?



Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. 


Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır.


Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.


Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. 22 Kasım 2002 Tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır. 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görevleri neler?



Genel Müdürlüğümüzün 10.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 sayılı "Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenen görev ve yetkileri şunlardır:


a) Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak.


b) Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek.


c) Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel prensipleri tespit etmek.


ç) Mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.


d) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili işlemlerini yapmak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmazları ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak, devletlerarası emlak müzakerelerine katılmak.


e) Görev alanıyla ilgili konularda, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak müşterek projeler planlamak, yürütmek.


f) 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek, bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.


g) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, lisans vermek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.


ğ) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak.


h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürü kimdir? 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Üst Yönetimi kimlerden oluşur? 



Davut Güney- Genel Müdür, Gökhan Kanal - Genel Müdür Yardımcısı, Hüseyin Kesimoğlu - Genel Müdür Yardımcısı, A. Burak Keser - Genel Müdür Yardımcısı, Yener Karataş - Teftiş Kurulu Başkanı, Ali Ramazan Acar - Birinci Hukuk Müşaviri, Halil Tektaş - İç Denetim Birimi Başkanı, Orhan Deligöz - Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Hidayet Güvenç - Tapu Dairesi Başkanı, Hasan Algül - Kadastro Dairesi Başkanı V., Sedat Bakıcı - Harita Dairesi Başkanı, Dr. Bekir Tarık Yiğit - Yabancı İşler Dairesi Başkanı, Mustafa Parlak - Arşiv Dairesi Başkanı, Ali Adak - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, İlhan Özlü - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Sinan Fidan - Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Mustafa Ceran - Döner Sermaye İşletmesi Müdürü. 



Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) nedir?



Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en 

temel e-devlet projelerinden birisidir.


Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır.


Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile vatandaşımıza hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde hizmet sunulması mümkün olmaktadır.


TAKBİS;


• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan;


• Geliştirilen uygulama yazılımlarına dahil edilen kontrol ve uyarı mekanizmaları ile memurun yaptığı işlemle ilgili riskini minimize eden veya ortadan kaldıran; • İlgili memura ekranı üzerinden yaptığı işlemle ilgili en son mevzuat desteği sağlayan, yapılan işlemle ilgili açıklayıcı bilgi sağlayarak kendi ekranı üzerinden Bilgisayar Destekli Eğitim imkanı getiren,


• Üretilen verilerin Genel Müdürlükte kurulacak sisteme akmasıyla entegre bir yapı oluşturan, mevzuat değişikliği yapılması halinde vatandaşın satış benzeri işlemleri Türkiye’nin herhangi bir yerinden yapabilmesini sağlayan;


• Müdürlüklerin ve müdürlük personelinin performansının üst hiyerarşi tarafından izlenebilmesini sağlayan,


• Memur insiyatifini ortadan kaldırarak işlemlerin yasal mevzuata uygunluğunu, vatandaşa en kısa sürede ve doğru sonuç sağlayarak, devletle vatandaş arasında zaman içinde yıpranan güven duygusunu geliştirecek,


• Merkezde oluşan bilgileri kullanarak Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkez birimleri için Karar Destek fonksiyonları ve raporları üreten,


• Herhangi bir kamu kuruluşu için taşınmaz ile ilgili stratejik konularda anlık istatistiki sonuçlar üretecek,


• Milli Güvenlik açısından gereken yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde bulundukları, yoğunlaştıkları hususu merkezden ve kolaylıkla izlenebilecek,


• Tarım bilgi sistemine ve Doğrudan Gelir Desteğine esas Çiftçi Kayıt Sistemine doğru ve güncel bilgi altlığı oluşturan,


• Mali suç araştırmaları ve mal varlığı sorgulamalarını tek bir merkezden yaparak, mali suçlarla ilgili sorgulamaları en kısa sürede sonuçlandırılarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede devletin etkin denetimi sağlanacak,


• ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren entegre bir bilgi sistemidir.



Tapu ve Genel Müdürlüğü’nün telefonla randevu uygulaması nedir?



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tapu işlemleri için telefonla randevu sistemini hayata geçirecek... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak sistem sayesinde tapu işlemleri öncesi telefonla randevu alınarak, vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilecek. İşlemler için gerekli evraklar hakkında önceden bilgi alınabilecek ve yaşanan sıkıntılar anında tespit edilecek. Yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanan çağrı merkezi istihdama da katkı sağlayacak.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, tapu işlemlerinde birçok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.


Vatandaş memnuniyetinin, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en önemli hedeflerinden birisi olduğuna işaret eden Güney, şu ifadeleri kullandı:


"Bu hedefle oluşturulan çağrı merkeziyle vatandaşların evlerinden telefonla randevu alması mümkün olacak. Vatandaşların tapu müdürlüklerindeki zaman kaybı önlenecek. Tapu müdürlüklerinin önündeki yığılmalar ve beklemelerin önüne geçilecek. Vatandaşlar kurumumuzla ilgili taleplerini ve önerilerini de kolaylıkla iletebilecek."


Tapuda telefonla randevu dönemi ne zaman başlıyor? 



Tapu ve kadastro işlemlerinde çağrı merkezi üzerinden telefonla randevu sistemi yeni yılda devreye giriyor. Merkeze 7 gün 24 saat ulaşmak mümkün olacak



Türkiye genelinde tapu ve kadastro işlemlerinde çağrı merkezi üzerinden telefonla randevu sistemi yeni yılda devreye girecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili vatandaşı bilgilendirmek amacıyla çağrı merkezi kuracak.



ŞİKÂYETLERİ DE ALACAKLAR 


Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşın hizmetlerle ilgili her türlü sorusuna yanıt verilecek, vatandaşların şikâyetleri değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirilecek. Çağrı merkezinde görev yapan temsilciler, vatandaşların talepleriyle ilgili bilgilendirmeyi, SMS, e-mail veya telefon yoluyla yapacaklar. Çağrı merkezi sisteminde, vatandaş memnuniyet anketi de yapılabilecek. 



TRABZON'DA KURULACAK 


Çağrı merkezi, Trabzon'da kurulacak. Merkezde 65 vatandaş temsilcisi, 5 mevzuat uzmanı, 4 takım lideri ve 1 süpervizor görev yapacak. Çağrı merkezinde görev alacak temsilcilere, vatandaş ilişkileri, stres, zor vatandaş ve durumlarla başa çıkma, telefonda etkileme ve ikna becerileri eğitimi verilecek. Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet verecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nın düzenleyeceği ihale 5 Aralık'ta yapılacak. İhaleyi kazanan firma ihaleden 60 gün sonra hizmet vermeye başlayacak. 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri nelerdir? 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü


Adres: Dikmen Caddesi No: 14 (06100) Bakanlıklar / Ankara


Telefon: 0312 413 60 00 


E-Posta: bilgiedinme@tkgm.gov.tr


Web Adresi: www.tkgm.gov.tr